ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

March 22, 2018 0 comments system Categories กิจกรรมจากสมาคม

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ขอเชิญสมาชิกชาวเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องลุมพินี I-II  ชั้น 3

โรงแรม JW Marriott  สุขุมวิทซอย 2  เวลา 18:30 น.เป็นต้นไป  โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

               3.1รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม ปี 2560

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

               4.1พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินของสมาคม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

               4.2 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชาวเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

หลังเสร็จการประชุม ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

สมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม (จำเป็น)

ได้ที่ลงทะเบียน online  ที่ https://goo.gl/1KGKVj

หรือโทร 02-226-4397, 02-613-2439 ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561