FREE DEMO

คณะกรรมการสมาคมปี 2562 – 2564

คณะกรรมการสมาคม ปี 2562 - 2564

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

นายกสมาคม

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

อุปนายก

ดร.สมชาย หาญหิรัญ

อุปนายก

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

อุปนายก

คุณเกศรา มัญชุศรี

เลขาธิการ

คุณสุพรรณแข สมะลาภา

เหรัญญิก

คุณอาริยา หยาง

รองเลขาธิการ

คุณปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ

รองเลขาธิการ

คุณวรางคณา วงศ์ข้าหลวง

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ประชาสัมพันธ์

คุณวารินทร์ สัจเดว

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

วิชาการ

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

ผู้ช่วยวิชาการ

ดร.อมรเทพ จาวาลา

ผู้ช่วยวิชาการ

ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส

ผู้ช่วยวิชาการ

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

ผู้ช่วยวิชาการ

คุณเอด้า จิรไพศาลกุล

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณอนุวัต ชัยกิตติวนิช

ผู้ช่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณสุนิตย์ เชรษฐา

กิจกรรมเพื่อสังคม

ร.ต.ต.หญิง สกาวเดือน หอรุ่งเรือง

ปฏิคม

คุณวิชัย หิรัญวงศ์

กรรมการ

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

กรรมการ

คุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล

กรรมการ

คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการ

คุณเกศรินทร์ แสงอุทัย

กรรมการ

คุณอรุณ ลีลาพัฒนภูติ

กรรมการ

คุณสมยศ วิริยะธรางกูร

กรรมการ

ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร

กรรมการ

คุณณรรถพล จงธรรมานุรักษ์

กรรมการ

คุณบุญเลิศ ทินมณี

กรรมการ

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

กรรมการ

รศ.ดร.พีระ เจริญพร

กรรมการ

คุณไพเราะ สุดสว่าง

กรรมการ

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการ

คุณวิรัช ฉันทเจริญโชค

กรรมการ

คุณสุณี สถตินันท์

กรรมการ

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการ

คุณโสมนัส โพธิสัตย์

กรรมการ

รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ

กรรมการ

คุณศิริกร นนทนานันท์

กรรมการ

คุณสุนิตา ลีนะศิริ

กรรมการ

คุณสง่า พิชญังกูร

กรรมการ

คุณนรีรัตน์ พลบุตร

กรรมการ

คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์

กรรมการ

คุณณิชาภา ตันธนาทวีโภค

กรรมการ

ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ

กรรมการ

คุณชาญชัย ธงรัตนะ

กรรมการ