FREE DEMO

นโยบายและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาประเทศในด้านการติดต่อรักษาสัมพันธภาพของมวลศิษย์เก่า การเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ และการให้ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่า และคณาจารย์ในการติดต่อข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
2. เป็นองค์กรที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของศิษย์เก่า และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. สร้างสรรค์ และจัดกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมแก่สาธารณชน
4. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาส์นจากนายกสมาคมฯ

             สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีประวัติยาวนาน มาแล้ว 45 ปี มีนายกสมาคม 15 ท่าน กิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมาสามารถสร้างการรวมตัวของอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ควบคู่การช่วยเหลือเกื้อกูล และทำประโยชน์ให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคมส่วนรวม ทั้งในด้านวิชาการ การสนับสนุนการศึกษา การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเชิงสร้างสรรค์เป็นระยะๆมาโดยตลอ ในวาระของคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ (2555-2557) นี้ คณะกรรมการฯดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้มาขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์รุ่นต่างๆ โดยการใช้สื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการสมาคม มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกับคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย การศึกษาต่อในระดับสูง และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งมีส่วนช่วยพัฒนาให้คณะเศรษฐศาสตร์มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในส่วนของกิจกรรมวิชาการที่สำคัญ โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การจัดสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณแก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้บริหาร ผู้ประกอบธุรกิจ จะเน้นหัวข้อที่มีความยืดหยุ่น สำหรับผู้ที่มิได้จบเศรษฐศาสตร์ และการจัดสัมมนา จะเน้นโจทย์ที่เกี่ยวกับการมองประเทศในระยะยาว และประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต เป็นต้น สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทุกรุ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคม เพื่อนำสมาคมไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับวาทะของท่านกุหลาบ สายประดิษฐ์ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”