ประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2560

March 19, 2018 0 comments system Categories กิจกรรมจากสมาคม

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2560

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ The Residence ห้อง 303-304  โรงแรม Grand Hyatt Erawan

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560 ได้แก่
1. รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
2. คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์
3. คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
4. ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

รางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2560 ได้แก่
1. คุณเจษฎา สุขทิศ
2. ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์