ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics

September 27, 2017 0 comments system Categories กิจกรรมจากคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics ร่วมจัดโดย 3 สถาบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และ Nanyang Technological University (NTU) ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

จัดที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ

จัดที่วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ซึ่งในปีนี้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

อนึ่ง การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ