FREE DEMO

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2557

ศิษย์เก่าดีเด่น และนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งปี 2557

ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2557

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2557

คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2557

คุณสง่า พิชญังกูร

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2557

คุณวารินทร์ สัจเดว

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2557

คุณวิน พรหมแพทย์

นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งปี 2557

ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส

นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งปี 2557