FREE DEMO

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2561

ศิษย์เก่าดีเด่น และนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งปี 2561

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2561

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2561

คุณอัมพวัน พิชาลัย

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2561

คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล

นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งปี 2561

คุณสุนิตย์ เชรษฐา

นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งปี 2561