สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ประวัติสมาคม

 

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงานเศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การจัดงานสังสรรค์ และ ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

สมาคมเศรษศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีชื่อย่อว่า ส.ค.ธ.

The Thammasat Economics Association ชื่อย่อว่า T.E.A.

สำนักงานสมาคมฯ ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200


วัตถุประสงค์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเศรษศาสตร์ และผดุงเกียรติของมวลสมาชิก
2.เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
3.ส่งเสริมคณะเศรษฐศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า และสนับสนุนการศึกษา การวิจัยวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
4.ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาเศรษฐศาสตร์
5.ช่วยเหลือและส่งเสริมสามัคคีธรรม ของสมาชิกสมาคมในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และศิลธรรมอันดีของปวงชน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ที่ 1 :  เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของศิษย์เก่า อาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

วิสัยทัศน์ที่ 2 :  ส่งเสริมชื่อเสียงและสนับสนุนความก้าวหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมเพื่อช่วยสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วิสัยทัศน์ที่ 3 :  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอทั้งด้านบุคลากรและด้านการเงินในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน