สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี

ค้นหา :


คุณเจษฎา สุขทิศ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2560


ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2560


ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


ดร.อมรเทพ จาวะลา
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2559


คุณณรงค์ เขียดเดช
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2559


คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2559


คุณอำนวย ปะติเส
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2559


ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2558


คุณประสงค์ ตั้งสีฟ้า
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


คุณชวลิต พิชาลัย
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


ดร.วิรไท สันติประภพ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2557


คุณวิน พรหมแพทย์
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2557


คุณวารินทร์ สัจเดว
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณสง่า พิชญังกูร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


ผศ(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณกานต์ คฤหเดช
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2556


ดร.กุลยา ตันติเตมิท
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2556


คุณเกศรา มัญชุศรี
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณสมชัย สุวรรณบรรณ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณสุวัฒน์ จิราพันธุ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณอุสรา วิไลพิชญ์
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2555


คุณวิเชียร บุญมาพจร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


คุณพรรณี สถาวโรดม
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


ศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2554


คุณกำธร ตติยกวี
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2554


คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2554


รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2554


รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2554


คุณมหรรณพ เดชวิทักษ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2554


ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2553


คุณพิศวรรณ อัชนะพรกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณเสรีรัตน์ ประสุตานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2552


ดร.อรัญ ธรรมโน
ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศในรอบ 60 ปี
ปี 2552


คุณชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


คุณอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


ดร.อัจนา ไวความดี
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


ดร.สมชัย จิตสุชน
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


ดร.สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


ดร.วิรไท สันติประภพ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2551


คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณไพเราะ สุดสว่าง
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551