สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560

ค้นหา :


รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2560


ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2560


คุณเจษฎา สุขทิศ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2560