สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
คณะกรรมการสมาคมปี 2560 - 2562

ค้นหา :


นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายกสมาคม


ดร.อภิชัย บุญธีรวร
เลขาธิการ


คุณวิชัย หิรัญวงศ์
อุปนายก


ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
อุปนายก


ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
อุปนายก


คุณสมยศ วิริยะธรางกูร
อุปนายก


คุณสุพรรณแข สมะลาภา
เหรัญญิก


คุณอาริยา หยาง
รองเลขาธิการ


ร.ต.ต.หญิงสกาวเดือน หอรุ่งเรือง
ผู้ช่วยเลขาธิการ


คุณอุดมธิปก ไพรเกษตร
ประชาสัมพันธ์


คุณธีธัช จึงกานต์กุล
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
วิชาการ


ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้ช่วยวิชาการ


ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ช่วยวิชาการ


คุณวิน พรหมแพทย์
ผู้ช่วยวิชาการ


คุณปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์


คุณอนุวัต ชัยกิตติวนิช
ผู้ช่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์


คุณอรุณ ลีลาพัฒนภูติ
ผู้ช่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์


คุณตุลย์ สมสมาน
ปฏิคมและสาราณียกร


คุณเอด้า จิรไพศาลกุล
กิจกรรมเพื่อสังคม


คุณเกศรา มัญชุศรี
กรรมการ


รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
กรรมการ


คุณจิตรา โรจน์ประเสริฐกูล
กรรมการ


ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ


คุณชาลี รัตนวชิรินทร์
กรรมการ


คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการ


ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ
กรรมการ


คุณวิชัย พูลวรลักษณ์
กรรมการ


คุณวารินทร์ สัจเดว
กรรมการ


คุณณรรถพล จงธรรมานุรักษ์
กรรมการ


คุณบุญเลิศ ทินมณี
กรรมการ


คุณไพเราะ สุดสว่าง
กรรมการ


คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการ


คุณวิรัช ฉันทเจริญโชค
กรรมการ


คุณวราภรณ์ จตุจินดา
กรรมการ


รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
กรรมการ


คุณสุณี สถตินันท์
กรรมการ


รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ


คุณโสมนัส โพธิสัตย์
กรรมการ


คุณไสว ชัยชนะกล
กรรมการ


ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
กรรมการ


ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
กรรมการ


รศ.ดร.พีระ เจริญพร
กรรมการ


ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
กรรมการ


คุณชิษณุพงศ์ พิพัฒนางกูร
กรรมการ


คุณศิริกร นนทนานันท์
กรรมการ


ดร.สุวิสาส์ วัฒนานนท์
กรรมการ


คุณปรีดี ประวิชไพบูลย์
กรรมการ


คุณธนิต วงศ์สุคนธ์
กรรมการ


คุณสุนิตา ลีนะศิริ
กรรมการ


คุณสง่า พิชญังกูร
กรรมการ


คุณนรีรัตน์ พลบุตร
กรรมการ


คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์
กรรมการ


ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
กรรมการ


รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
กรรมการ


ดร.ชญานี ชวะโนทย์
กรรมการ


คุณณิชาภา ตันธนาทวีโภค
กรรมการ


คุณสุรีย์ หอนีลโยธา
กรรมการ


ดร.อภิชัย บุญธีรวร
เลขาธิการ


คุณวิชัย หิรัญวงศ์
อุปนายก


คุณยุทธ วรฉัตรธาร
อุปนายก


ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
อุปนายก


ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
อุปนายก


คุณศิริกุล ธนสารศิลป์
เหรัญญิก


คุณอาริยา หยาง
รองเลขาธิการ


คุณสุพรรณแข สมะลาภา
ผู้ช่วยเลขาธิการ


คุณสุนิตา ลีนะศิริ
ผู้ช่วยเลขาธิการ


ดร.สุวิสาส์ วัฒนานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการ


คุณอุดม ไพรเกษตร
ประชาสัมพันธ์


ร.ต.ต.หญิง สกาวเดือน หอรุ่งเรีอง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
วิชาการ


ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้ช่วยวิชาการ


ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ผู้ช่วยวิชาการ


คุณวิน พรหมแพทย์
ผู้ช่วยวิชาการ


คุณธนิต วงศ์สุคนธ์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์


คุณณรรถพล จงธรรมานุรักษ์
ผู้ช่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์


ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
ผู้ช่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์


คุณอรุณ ลีลาพัฒนภูติ
นายทะเบียนและผู้ช่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์


คุณปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ
ผู้ช่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์


คุณสง่า พิชญังกูร
ปฏิคม


คุณวราภรณ์ จตุจินดา
ผู้ช่วยปฏิคม


คุณจิตรา โรจน์ประเสริฐกูล
ผู้ช่วยปฏิคม


คุณชิษณุพงศ์ พิพัฒนางกูร
สาราณียกร


ดร.ปาริตา เสือพันธ์
ผู้ช่วยสาราณียกร


คุณเจษฎา ศิริบุญ
ผู้ช่วยสาราณียกร


คุณเอด้า จิรไพศาลกุล
กิจกรรมเพื่อสังคม


ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ


คุณชาลี รัตนวชิรินทร์
กรรมการ


คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการ


ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ
กรรมการ


คุณวิชัย พูลวรลักษณ์
กรรมการ


คุณวารินทร์ สัจเดว
กรรมการ


ดร.พิชัย คณิวิชาภรณ์
กรรมการ


ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
กรรมการ


ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
กรรมการ


คุณบุญเลิศ ทินมณี
กรรมการ


ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
กรรมการ


ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
กรรมการ


คุณไพเราะ สุดสว่าง
กรรมการ


ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการ


คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการ


คุณวิรัช ฉันทเจริญโชค
กรรมการ


รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
กรรมการ


คุณสุณี สถตินันท์
กรรมการ


รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ


คุณโสมนัส โพธิสัตย์
กรรมการ


คุณไสว ชัยชนะกล
กรรมการ


ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
กรรมการ


ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
กรรมการ


ดร.เณศรา สุขพานิช
กรรมการ


ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
กรรมการ


คุณเกศรา มัญชุศรี
กรรมการ


คุณสมยศ วิริยะธรางกูร
กรรมการ


รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
กรรมการ


คุณศิริกร นนทนานันท์
กรรมการ


คุณธีธัช จึงกานต์กุล
กรรมการ


คุณปรีดี ประวิชไพบูลย์
กรรมการ


คุณลลิดา ลีละยูวะ
กรรมการ


คุณบุญชู สถิตย์มั่นในธรรม
กรรมการ


คุณปราณี เภกะนันทน์
กรรมการ


คุณกรวินทร์ ศิลากร
กรรมการ


คุณนรีรัตน์ พลบุตร
กรรมการ


คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์
กรรมการ


คุณธนิฏฐ์ เภตรา
กรรมการ


คุณวิวิธพงศ์ วิวิธคุณาภรณ์
กรรมการ