สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
กิจกรรมจากสมาคม

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

24/Mar/2017 14:17 น.644 อ่าน


สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 18:30 น. ณ ห้อง Salon C ชั้น 3 โรงแรม JW Marriott สุขุมวิทซอย 2 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

            วาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
            วาระที่ 2          รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
            วาระที่ 3          รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม ปี 2559
            วาระที่ 4          รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
            วาระที่ 5          เลือกตั้งนายกสมาคม
            วาระที่ 6          แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
            วาระที่ 7          อื่นๆ (ถ้ามี)

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษา กรรมการ และศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุม โดยภายหลังการประชุม
ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเตรียมการประชุมมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือ
ในการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยตอบกลับทางอีเมล์ฉบับนี้  หรือ alumni@econ.tu.ac.th  หรือ โทร 02-226-4397
หรือโทรสาร 02-226-4398  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

หรือคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน Online