Luncheon Talk : ปาฐกถาหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย เรากำหนดได้” โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

August 22, 2019 0 comments pituk Categories ข่าวจากสมาคม

กิจกรรมพิเศษ :สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ภาครัฐจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร.. ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

Luncheon Talk : ปาฐกถาหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย เรากำหนดได้”
โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น.
ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Grand Hyatt Erawan

บัตรราคา : 2,000 บาท (Western set) หรือโต๊ะละ 20,000 บาท
บัตรมีจำนวนจำกัด

ซื้อบัตรได้ที่ :
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
โทร 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187